Main Menu

Zadania Projektu

MODUŁ 1. NOWOCZESNE PROGRAMY KSZTAŁCENIA NA UCZELNI
MODUŁ 2. PROGRAM PODNOSZENIA KOMPETENCJI STUDENTÓW UCZELNI
MODUŁ 3. PROGRAM WYSOKIEJ JAKOŚCI PROGRAMÓW STAŻOWYCH DLA STUDENTÓW UCZELNI
MODUŁ 4. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ
MODUŁ 1. NOWOCZESNE PROGRAMY KSZTAŁCENIA NA UCZELNI
 • Wsparciem objęci będą studenci, którym do zakończenia kształcenia pozostają maksymalnie 4 semestry i ma na celu podniesienie kompetencji w zakresie:
 1. Wdrożenie modułu kształcenia PRZEDSIĘBIORCZY ABSOLWENT WHiBZ na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt na kierunku Zootechnika oraz Zoofizjoterapia dla 120 osób.
 2. Wdrożenie specjalności KONSTRUKCJE DRONÓW (15 os. na specjalności * 3 lata = 45 os.) na Wydziale Inżynierii Mechanicznej na kierunku Mechanika i budowa maszyn.
 3. Wdrożenie specjalności PROGRAMOWANIE DRONÓW (15 os. na specjalności * 3 lata = 45 os.) na Wydziale Telekomunikacja, Informatyki i Elektrotechniki na kierunku Informatyka stosowana.

 

 • Włączenie 20 WYKŁADOWCÓW Z ZAGRANICY (Włochy, Portugalia, Litwa, Węgry, Ukraina) w prowadzenie wykładów w wymiarze 60 godzin dydaktycznych na następujących kierunkach:
 1. Biotechnologia,
 2. Rolnictwo,
 3. Instalacja Odnawialnych Źródeł Energii,
 4. Energetyka,
 5. Inżynieria Biomedyczna,
 6. Mechanika i Budowa Maszyn,
 7. Zarządzanie,
 8. Informatyka Stosowana,
 9. Wzornictwo
MODUŁ 2. PROGRAM PODNOSZENIA KOMPETENCJI STUDENTÓW UCZELNI

Formy wsparcia poprzedzone przeprowadzeniem na wstępie bilansu kompetencji i/lub kwalifikacji każdego uczestnika projektu oraz podsumowane analogicznym badaniem określającym stan kompetencji i/lub kwalifikacji po zakończeniu otrzymywania wsparcia w projekcie.

Na uczelni zostaną zrealizowane następujące formy wsparcia dla STUDENTÓW:

 1. CERTYFIKOWANE SZKOLENIA:
 • Chromatografia cieczowa HPLC – specjalistyczne szkolenie laboratoryjne wraz z egz.
 • Dobra Praktyka Laboratoryjna wraz z egz.
 • Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezp. Łańcucha Żywnościowego wraz z egz.
 • Analiza zagrożeń i ocena ryzyka w bezpieczeństwie żywności z uwzględnieniem Food Defense wraz z egz.
 • Wymagania systemu zarządzania środowiskowego w zakładach przetwórstwa spożywczego wraz z egz.
 • Przygotowanie kandydatów na I stopień certyfikacji zawodu księgowego wraz z egz.

 

 1. WARSZTATY:
 • Autodesk 3ds Max poziom podstawowe i zaawansowane (2 oddzielne warsztaty)
 • Autodesk Revit poziom podstawowe i zaawansowane (2 oddzielne warsztaty)
 • Akademia Przywództwa i innowacji
 • Obsługa kadrowo-płacowa
 • Kontrola finansowo-księgowa
 • Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Nowoczesne metodyki w projektowaniu Design Thinking, TRIZ
 • Zastosowanie narzędzi NX (CAD + CAM) do projektowania i wytwarzania systemów technicznych
 • Zastosowanie skanera 3D
 • Inżynieria odwrotna – od fizycznego modelu do modelu CAD
 • Licencjonowane warsztaty z GRY BIZNESOWEJ
 • Zastosowania statystyki do opracowywania wyników badań w programie Statistica metody podstawowe
 • Planowanie badań i analiza wariancji
 • Analiza danych ankietowych – poziom podstawowe i zaawansowane (2 oddzielne warsztaty)
 • Metody statystyczne w badaniach społ.
 • Modelowanie w badaniach marketingowych i rynkowych
 • Statystyka w medycynie – metody podstawowe IBm
 • DOE – komputerowe wspomaganie planowania i analizy statystycznej badań innowacyjnych
 • Projektowanie i realizacja zielonych ścian w praktyce
 • Projektant ogrodów – architekt krajobrazu
 • Zarządzanie projektami wg metodyki PRINCE 2 Fundation
 • Zarządzanie informacją w procesie kształcenia przez całe życie
 • Projektowanie i realizacja zielonych dachów w praktyce
 • Konstrukcje dronów 25. Programowanie dronów
 • Pilotaż dronów w symulatorach i na placu manewrowym (2 oddzielne warsztaty)

 

 1. DODATKOWE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE dla uczestników z 7 wydziałów (20 os./gr.): 2 grupy z każdego wydziału/ semestr.
 2. DODATKOWE ZADANIA PRAKTYCZNE dla studentów realizowane w formie projektowej w ramach zespołów projektowych tzw. STUDENCKIE ZESPOŁY PROJEKTOWE
 3. WIZYTY STUDYJNE – 12 wizyt studyjnych po 8 godz. dla grup liczących 25 os.
MODUŁ 3. PROGRAM WYSOKIEJ JAKOŚCI PROGRAMÓW STAŻOWYCH DLA STUDENTÓW UCZELNI

Projekt przewiduje realizację wyłączenie 3 miesięcznych staży krajowych (360 godzin/osoba) dla łącznie 179 osób.

Studenci/ki w ramach staży będą mieli zapewnione:

 1. badania lekarskie i ubezpieczenie NNW;
 2. materiały zużywalne (1 komplet/osoba);
 3. opiekuna stażu wyznaczonego przez pracodawcę przyjmującego na staż (na cały okres jego trwania);
 4. koszty dojazdów do miejsca odbywania stażu (30% studentów biorących udział w stażach) oraz koszty komunikacji miejskiej – lokalnej (40% studentów biorących udział w stażach),
 5. pokrycie kosztów zakwaterowania (staże w odległości od zamieszkania) – 30% studentów biorących udział w stażach;
 6. stypendium stażowe;
MODUŁ 4. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ

W ramach zadania zostaną przeprowadzone szkolenia i warsztaty dla:

 1. KADRY DYDAKTYCZNEJ kształcące KOMPETENCJE DYDAKTYCZNE:
 • Kurs jęz. dla nauczycieli akademickich z kierunków techn. z j. niem.
 • Kurs jęz. dla nauczycieli akademickich z kier. przyr. z j. niem.
 • Kurs jęz. dla nauczycieli akademickich z kier. techn. z jęz. ang.
 • Kurs jęz. dla nauczycieli akademickich z kier. przyr. z jęz. ang.
 • Szkoła Tutorów dla kadr dydaktycznych.
 • Szkolenie Tutorów II stopnia dla kadr dydaktycznych.
 • Mentoringu dla kadr dydaktycznych.
 • Szkolenie wystąpień publicznych dla kadr dydaktycznych.
 • Podniesienia jakości komunikacji interpersonalnej w dydaktyce.
 • Warsztat z zakresu rozwoju kreatywności i umiejętności innowacyjnego myślenia w procesie dydaktycznym
 • Wykorzystania chmur komp. i platform e-learningowych w pracy dydaktycznej.
 • Wykorzystywania narzędzi inf. do tworzenia baz danych i modeli w techn. BIM
 • Analizy danych dydaktycznych z wykorzystaniem arkusza Excel
 • Otwarte zasoby naukowe i edukacyjnych.
 • Tworzenie nowoczesnych prezentacji multimedialnych
 • Zarządzanie informacją
 • Innowacyjne metody nauczania w pracy wykładowcy podwyższające jakość dydaktyki
 • Nowoczesne metody nauczania meteorologii, nawigacji lotniczej oraz zasad planowania lotów
 • Metody dydaktyczne podnoszenia świadomości studentów w zakresie prawa lotniczego oraz bezpieczeństwa wykonywania lotów bezzałogowych
 • Metody nauczania praktycznego wykorzystywane w lotnictwie
 • Szkolenie Instruktorskie z zakresu prowadzenia zajęć z pilotowania dronów

 

 1. KADRY ZARZĄDCZEJ I ADMINISTRACYJNEJ kształtujące KOMPETENCJE ZARZĄDCZE:
 • Organizacja pracy dziekanatów
 • Gospodarowanie czasem i organizacją pracy pracowników
 • Kreowania i zarządzania wizerunkiem uczelni
 • serwerami, bazy danych
 • serwerem bazodanowym MS SQL SERVER
 • serwerem bazodanowym ORACLE
 • Zaawansowane zarządzanie wirtualizacją Microsoft dla specjalistów Vmware
 • VMware v Sphere: Fast Track
 • sieciowe
 • RED HAT System Administrator I z egz.
 • RED HAT System Administrator II z egz.
 • Angular
 • JAVA EE
 • Docke
 • Agile Foundation
 • Agile Practitioner
 • Zarządzanie proj. zgodnie ze SCRUM
 • Atakowanie i ochrona aplikacji webowych
 • Bezpieczeństwo sieci, testy penetracyjne
 • frontendu aplikacji www
 • GDPR/RODO praktyczne podejście do implementacji regulacji o ochronie danych s.
 • Nabywanie wyników prac B+R
 • Wycena wartości techn. i aktywów niematerialnych, pozyskiwania kapitału i prezentacja techn.
 • Zarządzanie spółkami celowymi, spółka spin-off jako most transferu techn.
 • Komercjalizacja technologii-modele, etapy, negocjacje 26. Prawo autorskie i pokrewne
 • Audyt techn.
 • Zarządzanie innowacjami
 • Wywiad gosp.-analiza rynku, wdrażanie innowacji
 • Zarządzanie proj. PRINCE2 Fundation
 • Zarządzanie proj. PRINCE2 Practitioner wraz z egz.
 1. SYSTEM IT DO ZARZĄDZANIA PROCESEM KSZTAŁCENIA: 12 modułów
 • PROJECT
 • PORTAL
 • CALENDAR
 • CLOUD
 • EMPLOYEES
 • ADMINISTRATOR
 • SZKOLENIA
 • NAUKOMETRIA
 • PROFIT
 • UTP WYNIKI
 • SPACEMANAGER
 • CASHFLOW