Main Menu

Wskaźniki

 

Lp. Wskaźnik Wartość wskaźnika
1 Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS 1700
2 Liczba pracowników uczelni, którzy dzięki wsparciu z EFS podnieśli swoje kompetencje dydaktyczne 200
3 Liczba pracowników uczelni, którzy dzięki wsparciu z EFS podnieśli swoje kompetencje zarządcze 100
4 Liczba studentów, którzy uczestniczyli w stażach wspieranych ze środków EFS 179
5 Liczba osób objętych wsparciem z EFS w celu podniesienia kompetencji w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju 1700
6 Liczba osób objętych wsparciem EFS w  ramach programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym, dostosowanych do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa 210
7 Liczba pracowników kadry dydaktycznej objętych wsparciem EFS w zakresie procesu kształcenia 200
8 Liczba pracowników kadry kierowniczej i administracyjnej uczelni objętych wsparciem w zakresie zarządzania uczelnią 100
9 Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych 1100
10 Liczba wykładowców z zagranicy prowadzących moduł kształcenia 20

 

 


BIURO PROJEKTU: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
tel. 52 374 8248, e-mail: bfrank@utp.edu.pl