OŚWIADCZENIE o braku powiązań _z083_17

Oświadczenie uczestnika _z083_17

Regulamin_z083_17

Regulamin_z083_17

Zaliczka staz_WZOR_z083_17

Zał. 1 Zgłoszenie – Dane indywidualnego uczestnika PROJEKTU _z083_17

Zał. 2 Umowa staz_ z083_17

Zał. 3. Deklaracja uczestnictwa_z083_17

Zał. 4a Zaliczka staz_WZOR_z083_17

Zał. 5 Zindywidualizowany program stażu__z083_17

Zał. 6 Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych__z083_17

Zał. 7 Dziennik stażu__z083_17

Zał. 8 Lista obecnosci_z083_17

zał. 9 Raport końcowy opiekuna stażu_z083_17

Zał. 10 Oświadczenie dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych _z083_17

Zał. 11 Zwrot kosztów_zakwaterowanie_wzór z083_17

zał. 12 Zaświadczenie o odbyciu stażu_z083_17